• slidea
  • slideb
  • jquery slideshow
  • slided
slidea1 slideb2 slidec3 slided4

اعضای هیئت مدیره

جناب آقای دکتر آیدین حمیدی
سمت : رئیس هیئت مدیره
دانشيار پژوهش مؤسسه تحقيقات ثبت و گواهي بذر و نهال

جناب آقای دکتر دانیال کهریزی
سمت : نایب رئیس
استاد دانشگاه رازی کرمانشاه

جناب آقای مهندس رضا رنجبرزاده
سمت : خزانه دار

جناب آقای دکتر مسعود نادرپور
سمت : عضو
دانشیار پژوهش مؤسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال

جناب آقای دکتر حمید مدنی
سمت : عضو
دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک

جناب آقای دکتر فرهاد خیری
سمت : بازرس اصلی

سرکار خانم دکتر سمر خیامیم
سمت : بازرس علی البدل
استادیار پژوهش مؤسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر

جناب آقای دکتر اميد لطفى فر
سمت : عضو علي البدل اول
استاديار دانشگاه پيام نور

جناب آقای دكتر محمد علی ابوطالبیان
سمت : عضو علي البدل دوم
استادیار دانشگاه بوعلی سینای همدان

کلیه حقوق این سایت مربوط به انجمن علمی بذر ایران میباشد