• نوروز
  • slidea
  • slideb
  • jquery slideshow
  • slided
نوروز0 slidea1 slideb2 slidec3 slided4

اعضای هیئت مدیره

جناب آقای دکتر آیدین حمیدی
سمت : رئیس هیئت مدیره
دانشيار پژوهش مؤسسه تحقيقات ثبت و گواهي بذر و نهال

جناب آقای دکتر فرزاد شریف زاده
سمت : نایب رئیس
دانشيار پرديس كشاورزي و منابع طبيعي دانشگاه تهران-كرج

جناب آقای دکتر قاسم توحیدلو
سمت : خزانه دار
استاديار دانشكده كشاورزي و منابع طبيعي دانشگاه آزاد اسلامي واحد مرج

جناب آقای دکتر رضا توکل افشار
سمت : عضو
استاد پرديس كشاورزي و منابع طبيعي دانشگاه تهران-كرج

جناب آقای مهندس سید محمد حسین شریعت مدار
سمت : عضو
مشاور عالي وزير جهاد مشاورزي

جناب آقای دکتر عباس دهشیری
سمت : بازرس اصلی
استادیار پژوهش موسسهتحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال

جناب آقای دکتر حسن مداح عارفی
سمت : عضو علي البدل اول
دانشيار پژوهش مؤسسه تحقيقات ثبت و گواهي بذر و نهال

جناب آقای دكتر محمد برزعلي
سمت : عضو علي البدل دوم
استادیار پژوهش سازمان تحقیقات،آموزش و ترویج کشاورزی

جناب آقای مهندس سید حمیدرضا فرقانی
سمت : بازرس علی البدل
کارشناس ارشد موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال

کلیه حقوق این سایت مربوط به انجمن علمی بذر ایران میباشد