جزئیات خبر

دیدار اعضاي اتحادیه انجمن هاي علوم کشاورزي با رئیس سازمان حفاظت محیط زیست

  • آقای دکتر آیدین حمیدی
  • 1396/07/18

در این جلسه انجمن هاي عضو رسالت اتحادیه را ارائه مشاوره، نظارت و همیاري و مساعدت به دولت و مسئولین نظام
دانستند و گزارش مختصري از فعالیت هاي موثر اتحادیه تا کنون همچون بررسی لایحه ذخایر توارثی، تعیین نماینده
انجمن ها در شوراي عتف، راي زنی در برخی انتصاب هاي تأثیرگذار و مهم....) به جلسه ارائه دادند.
اتحادیه اعلام آمادگی خود را براي همکاري در بخش هاي مختلف محیط زیست اعلام کرد. و ابراز امیدواري کرد که به
جاي اینکه سازمان همچون گذشته محل برخی تجمع سمن هاي مخالف توسعه فناوري باشد بتواند جایگاه مناسبی براي
سمن هاي خوشنام و دلسوز محیط زیست و همچنین انجمن هاي علمی باشد و کارهاي خود را از طریق اتحادیه یا
مستقیما با انجمن مورد نظر به عنوان اتاق فکر پیش ببرد.
در طی این جلسه انجمن ها توانمندي ها و تجربیات و پیشنهادات خود را به شرح ذیل داشتند:
انجمن گیاهان دارویی اعلام همصدایی در بخش آب را با توسعه کشت گیاهان دارویی دیم اعلام کردند ودر بخش
محیط زیست درخواست توسعه و اشاعه همکاري هاي بین المللی با برگزاري نشست هاي بین المللی کاربردي شدند .
در ادامه انجمن زراعت و اصلاح نباتات اعلام کرد که تنوع زیستی گیاهان دارویی به دلیل برداشت هاي بی رویه در
طبیعت دچار چالش شده است که باید با زراعت گیاهان دارویی به رفع این چالش پرداخت.
انجمن مرتعداري یکی از مسائل همیشگی مطروحه را بحث آب دانستند و اهمیت پوشش گیاهی و توجه به آن را از
موضوعات مهم اعلام کردند و از چالش هاي مهم دیگر مسأله اشتغال مرتعداران براي مدیریت مرتع عنوان کردند.
نماینده انجمن ایمنی زیستی به لحاظ حقوقی مسائل مح یط زیست را مورد توجه قرار داده وخواهان برگزاري
نشست هاي مشترك و کاربردي براي فعال کردن و عملیاتی کردن قوانین و آیین نامه هاي وضع شده مراجع قانونگذار
شد تا باعث نجات حوزه هاي محیط زیست و حفاظت آن ها شود و درخواست کرد که وب س ایت سازمان بیش از
پیش غنی شده تا امکان دسترسی به گزارشات کنوانسیون هاي مرتبط با سازمان حفاظت محیط زیست، گزارش وضعیت
مناطق حفاظت شده .. براي دسترسی پژوهشگران فراهم آید و پیشنهاد کرد با توجه به چالش برانگیز بودن برخی مسایل
زیست محیطی قبل از عمومی شدن این چالش ها با نشست هایی بین متخصصین به رفع و رجوع آن ها اقدام شود.
نماینده انجمن توسعه روستایی و مجمع تشخیص مصلحت نظام تعدد متولیان مرتبط با محی ط زیست را خود چالش ی
جدي در حل مسائل زیست محیطی دانست هم چنین استفاده از ظرفیت هاي بین المللی کشورهاي همسایه و در حال
توسعه را حایز اهمیت دانستند. شکارهاي بی رویه را یکی دیگر از مخاطرات زیست محیطی اعلام کرد و خواهان
اصلاح قوانین شکار شد.
انجمن علوم زراعت و اصلاح نباتات اعلام آمادگی جامعه کنونی از نظر فرهنگی و روحی به عنوان یک حزب نانوشته
80 میلیونی براي محیط زیست را گوشزد کردند.
انجمن ماهیان زینتی به نبود آیین نامه اي براي کنترل واردات ماهیان زینتی به کشور اطلاع داد و اعلام آمادگی خود را
براي تدوین این آیین نامه اعلام کرد برگزاري جلسات مستقل براي نحوه تولید ماهی تیلاپیا به شکل حفاظت شده از
پیشنهادات دیگر بود.
انجمن بذر با توجه به اینکه بذر را مهمترین نهاده براي تولید محصولات کشاورزي دانستند اعلام آمادگی انجمن را
براي مشاوره تولید بذر گیاهان دارویی، بذر گیاهان مرتعی ..و همکاري با سازمان حفاظت محیط زیست اعلام کرد.
انجمن ترویج و آموزش کشاورزي محیط زیست را حوزه وسیع با چالش هاي متعدد دانسته و آگاه سازي و حمایت از
طریق رسانه را یکی از راهکارها اعلام کردند و هم چنین انجمن هاي علمی را پتانسیل مناسبی به عنوان اتاق هاي فکر
مورد توجه دانستند. توجه به اقتصاد محیط زیست را نیز حائز اهمیت دانستند.
در ادامه جلسه جناب آقاي دکتر کلانتري از سکوت و حاشیه نشینی انجمن هاي علمی در مسائل مهم و کلیدي و عدم
جلوگیري از به خطا رفتن هاي مسئولین انتقاد کردند و اظهار داشتند که انجمن هاي علمی کشور مسائل و چالش ها را
می دانند بنابراین لازم است سکوت نکنند. ایشان اعلام کردند که بیشتر انجمن هاي علمی بی صدا هستند به طور مثال
35 میلیارد مکعب آب / اجرایی شدن برنامه ششم با 95 % خودکفایی در بخش کشاورزي به قیمت از دست رفتن سالیانه 5
اضافی از مسائلی بود که باید انجمن هاي علمی آن را به چالش می کشیدند. انجمن هاي علمی به عنوان شخصیت
حقوقی می توانند مسئولین را توجیه کنند. در ادامه مشکلات کنونی سازمان حفاظت محیط زیست را عدم داشتن
تخصص در حوزه هاي مختلف، مسائل مالی و عدم شناخت اولویت ها عنوان کردند. مشکل آب را یکی از مهمترین
اولویت ها دانستند که بسیار مهم است و اعلام کردند که آینده کشور وابسته به آب است و ما اکنون در ورشکستگی
آبی هستیم و انجمن هاي علمی باید در این مورد اظهار نظر کنند. وي هشدار داد که اگر به همین رویه ادامه دهیم از
شرق زاگرس تا مرزهاي شرقی از جنوب البرز تا آب هاي جنوبی اثري از کشاورزي وجود نخواهد داشت. هم چنین
عنوان کردند که محیط زیست مانع توسعه نیست و باید نیازهاي انسان را با محیط زیست تطبیق داد. انجمن هاي علمی
می توانند در راستاي انجام وظایفشان سمن هم باشند ایراد علمی بگیرند و راه حل علمی ارائه بدهند.
در مورد چالش هاي جانوري سازمان اعلام کردند که کشور در بخش جانورشناسی ضعیف بوده و اطلاعات بسیار کمی
در دسترس است و خواهان حمایت جامعه علمی کشور از طریق انجمن هاي علمی شد.
نمایندگان انجمن هاي عضو شرکت کننده : دکتر حسین ارزانی، دکتر عبدالرسول تلوري، دکتر محمود تولایی،
دکتر محمود حافظیه، دکتر هما حجاران، دکتر مریم حسین پور، دکتر آیدین حمیدي، دکتر نیراعظم خوش خلق سیما،
دکتر شهرام دادگر، دکتر عباس دهشیري، دکتر محمد باقر رضایی ، دکتر اسکندر زند ، دکتر عبدالحسین طوطیایی ،
دکتر غلامحسین طهماسبی، دکتر بی تا عسگري، دکتر جواد قره چاهی، دکتر بهزاد قره یاضی، دکتر محمد حسین کریم

کلیه حقوق این سایت مربوط به انجمن علمی بذر ایران میباشد